آفتاب

واژه نامه های آفتاب

سرخرگ ششی، چپ


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
سرخرگ ششی، چپ

واژه انگلیسی
Pulmonary arterio, left

توضیحات
[arterio pulmonalis sinistra] خاستگاه: تنه ششی شاخه‌ها: شاخه‌های پرشماری که بنابر قطعات ششی که به آن خون بی‌اکسیژن می‌رسانند نام‌گذاری شده‌اند. پراکندگی و اختتام: ریه چپ