آفتاب

واژه نامه های آفتاب

سرخرگ شرمگاهی درونی


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
سرخرگ شرمگاهی درونی

واژه انگلیسی
Pudendal arterio, internal

توضیحات
[arterio pudenda interna] خاستگاه: سرخرگ تهیگاهی (iliac) درونی شاخه‌ها: شاخه‌های پوست بیضه‌ای (scrotal) خلفی یا لب فرجی خلفی، سرخرگ‌های راست روده‌ای پائینی، میاندوراهی (perineal)، پیشابراهی (urethral)، سرخرگ پیاز آلت یا دهلیز (وستیبول)، سرخرگ عمقی پنیس یا کلیتوریس، سرخرگ پشتی پنیس یا کلیتوریس پراکندگی و اختتام: اندام‌های تناسلی بیرونی، کانال مقعد، میاندوراه (پرینه).