آفتاب

واژه نامه های آفتاب

سرخرگ اصلی شست


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
سرخرگ اصلی شست

واژه انگلیسی
Princeps pollicis arterio

توضیحات
[arterio princeps pollicis] خاستگاه: سرخرگ زند اعلائی (radial) شاخه‌ها: سرخرگ رادیالیس انگشت اشاره پراکندگی و اختتام: طرفین و طرف کف‌دستی شست.