آفتاب

واژه نامه های آفتاب

سرخرگ‌های مزانسفالی


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
سرخرگ‌های مزانسفالی

واژه انگلیسی
Mesencephalic arterio's

توضیحات
[aa. mesencephalicae] خاستگاه: سرخرگ قاعده‌ای (basilar) پراکندگی و اختتام: پایک مغزی.