آفتاب

واژه نامه های آفتاب

سرخرگ‌های کمری


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
سرخرگ‌های کمری

واژه انگلیسی
Lumbar arterio's

توضیحات
[aa. lumbales] خاستگاه: آئورت شکمی شاخه‌ها: شاخه‌های پشتی (dorsal) و نخاعی (spinal) پراکندگی و اختتام: دیواره پسین شکم، کپسول کلیوی.