آفتاب

واژه نامه های آفتاب

سرخرگ‌های روده‌ای


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
سرخرگ‌های روده‌ای

واژه انگلیسی
Intestinal arterio's

توضیحات
خاستگاه: رگ‌هائی که از سرخرگ روده‌بندی (مزانتریک) فوقانی منشاء می‌گیرند و به روده‌ها خون می‌رسانند. اینها شامل سرخرگ‌های لوزالمعده‌ای ـ دوازدهه‌ای، تهی روده‌ای (jejunal)، ایلئومی ـ قولونی (ileocolic)، و قولونی (colic) هستند.