آفتاب

واژه نامه های آفتاب

سرخرگ‌های بین لبوبی کلیه


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
سرخرگ‌های بین لبوبی کلیه

واژه انگلیسی
Interlobular arterio's of kidney

توضیحات
[aa. interlobulares renis] خاستگاه: سرخرگ‌های قوسی کلیه پراکندگی و اختتام: کلاف‌های کلیوی (renal glumeruli).