آفتاب

واژه نامه های آفتاب

سرخرگ تهیگاهی ـ کمری


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
سرخرگ تهیگاهی ـ کمری

واژه انگلیسی
Ilioliumbar arterio

توضیحات
[arterio iliolumbalis] خاستگاه: سرخرگ تهیگاهی درونی (internal iliac) شاخه‌ها: شاخه‌های تهیگاهی (iliac) و کمری (lumbar)، سرخرگ‌های خاجی جانبی (lateral sacral) پراکندگی و اختتام: ماهیچه‌ها و استخوان‌های لگنی، مهره پنجم کمری، استخوان خاجی (sacrum).