آفتاب

واژه نامه های آفتاب

سرخرگ اپی‌گاستریک سطحی


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
سرخرگ اپی‌گاستریک سطحی

واژه انگلیسی
Epigastric arterio, superficial

توضیحات
[arterio epigastrica superficialis] خاستگاه: سرخرگ رانی پراکندگی و اختتام: دیواره شکم، کشاله ران