آفتاب

واژه نامه های آفتاب

ماهیچه کیسه صفرائی


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
ماهیچه کیسه صفرائی

واژه انگلیسی
Cystic arterio

توضیحات
[arterio cystica] خاستگاه: از شاخه راست سرخرگ کبدی اصلی پراکندگی و اختتام: به کیسه صفرا