آفتاب

واژه نامه های آفتاب

سرخرگ کرماستریک


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
سرخرگ کرماستریک

واژه انگلیسی
Cremasteric arterio

توضیحات
[arterio cremasterica] خاستگاه: سرخرگ اپی‌گاستریک پائینی پراکندگی و اختتام: ماهیچه کرماستر، پوشش‌های طناب منوی (sperimatic).