آفتاب

واژه نامه های آفتاب

سرخرگ زنداسفلی پائینی، طرفی


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
سرخرگ زنداسفلی پائینی، طرفی

واژه انگلیسی
Collateral arterio, inferior ulner

توضیحات
[arterio collateralis ulnaris inferior] خاستگاه: سرخرگ بازوئی (brachial) پراکندگی و اختتام: ماهیچه‌های بازو در پشت آرنج.