آفتاب

واژه نامه های آفتاب

سرخر‌گ‌های پیشینی ـ میانی مرکزی


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
سرخر‌گ‌های پیشینی ـ میانی مرکزی

واژه انگلیسی
Central arterio's, anteromedia

توضیحات
[aa. centrales anteromediales] خاستگاه: سرخرگ مغزی پیشین (قدامی) پراکندگی و اختتام: جسم مخطط قدامی و میانی