آفتاب

واژه نامه های آفتاب

سرخرگ کاروتید مشترک


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
سرخرگ کاروتید مشترک

واژه انگلیسی
Carotid arterio, common

توضیحات
[arterio carotis communis] خاستگاه: (راست) تنه بازوئی ـ سری (چپ) قوس آئورت. شاخه‌ها: سرخرگ‌های کاروتید برونی (اکسترنال) و درونی (اینترنال) پراکندگی و اختتام: carotid arterio, carotid arterio, internal, به external نگاه کنید.