آفتاب

واژه نامه های آفتاب

سرخرگ پینه‌ای ـ حاشیه‌ای


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
سرخرگ پینه‌ای ـ حاشیه‌ای

واژه انگلیسی
Callosomarginal arterio

توضیحات
[arterio callosomarginalis] خاستگاه: سرخرگ مغزی پیشین (قدامی) شاخه‌ها: شاخه‌های جلوئی ـ میانی پیشانی، بینابینی ـ میانی پیشانی (intermediomedial frontal)، پسینی ـ میانی پیشانی، و سینگولار پراکندگی و اختتام: رویه‌های میانی (مدیال) و لاترال بالائی نیمکره مغز