آفتاب

واژه نامه های آفتاب

سرخرگ پیاز دهلیز واژن


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
سرخرگ پیاز دهلیز واژن

واژه انگلیسی
Arterio of bulb of vestibule of vagina

توضیحات
[arterio bulbi vestibuli vaginae] خاستگاه: سرخرگ شرمگاهی درونی (pudendal internal) پراکندگی و اختتام: پیاز دهلیز واژن، غدد بارتولن.