آفتاب

واژه نامه های آفتاب

سرخرگ پیاز آلت


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
سرخرگ پیاز آلت

واژه انگلیسی
Arterio of bull of penis

توضیحات
[arterio bulbi penis] خاستگاه: سرخرگ شرمگاهی درونی (pudenddal internal) پراکندگی و اختتام: غده پیازی ادراری (bulbourethral)، پیاز آلت.