آفتاب

واژه نامه های آفتاب

سرخرگ دهانی


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
سرخرگ دهانی

واژه انگلیسی
Buccal arterio

توضیحات
[arterio buccalis] خاستگاه: سرخرگ آرواره‌ای بالائی (ماگزیلر) پراکندگی و اختتام: ماهیچه شیپوری (bussinator)، پرده‌های مخاطی دهان.