آفتاب

واژه نامه های آفتاب

سرخرگ بازوئی عمقی


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
سرخرگ بازوئی عمقی

واژه انگلیسی
Brachial arterio, deep

توضیحات
[arterio profunda brachii] خاستگاه: سرخرگ بازوئی شاخه‌ها: تغذیه‌ای استخوان بازو، شاخه دلتوئید، سرخرگ‌های کولاترال میانی و زند اعلائی (radial). پراکندگی و اختتام: استخوان بازو، ماهیچه‌ها و پوست بازو.