آفتاب

واژه نامه های آفتاب

سرخرگ‌های قوسی کلیه


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
سرخرگ‌های قوسی کلیه

واژه انگلیسی
Arcuate arterio's of kidney

توضیحات
[Arcuata arterio. arcuatae renis] خاستگاه: از سرخرگ بین لبی (interlobar). شاخه‌ها: سرخرگ‌های بین‌لبولی (interlobular). سرخرگچه‌ها (آرتریول‌های) راست‌کلیه پراکندگی و اختتام: پارانشیم کلیه.