آفتاب

واژه نامه های آفتاب

سرخرگ قوسی پا


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
سرخرگ قوسی پا

واژه انگلیسی
Arcuata arterio of foot

توضیحات
[arterio arcuata pedis] خاستگاه: از سرخرگ پشتی پا (dorsalis pedis) شاخه‌ها: شاخه کف پائی عمقی، سرخرگ‌های کف پائی درسال پراکندگی و اختتام: پا، انگشتان پا.