آفتاب

واژه نامه های آفتاب

سیستم‌‌های مقدماتی پردازش داده‌‌ها


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
سیستم‌‌های مقدماتی پردازش داده‌‌ها

واژه انگلیسی
Basic data processing systems

توضیحات
در این سطح تنها از کامپیوتر به‌‌عنوان بانک اطلاعات و نگهداری سوابق در حافظه و بالاخره صدور فیش حقوقی و اموری نظیر اینها استفاده می‌‌شود.