آفتاب

واژه نامه های آفتاب

جاذبه


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
جاذبه

واژه انگلیسی
Attraction

توضیحات
۱.خصوصیت یک شیء فعالیت یا شخص که موجب برانگیخته شدن واکنش گرایش در دیگران گردد. ۲. تمایل به نزدیک شدن یا گرویدن به سوی یک شیء ، فعالیت یا شخص.