آفتاب

واژه نامه های آفتاب

رفتاراجتنابی


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
رفتاراجتنابی

واژه انگلیسی
Avoidance behavior

توضیحات
رفتاراجتنابی ، رفتار هشیار یا ناهشیاری است که یک فرد برای اجتناب یا فرار از یک موقعیت ناخوشایند در پیش می‌گیرد؛ مانند کودکی که به درس خاصی علاقه ندارد و از رفتن به مدرسه اجتناب می‌کند یا روزی که آن درس جزء برنامه‌اش است ، خود را به مریضی می‌‌زند.