آفتاب

واژه نامه های آفتاب

تعارض دافع-دافع ، تعارض اجتناب-اجتناب


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
تعارض دافع-دافع ، تعارض اجتناب-اجتناب

واژه انگلیسی
Avoidance - avoidance conflict

توضیحات
این‌نوع تعارض دربرگیرنده دو هدف منفی است. این‌نوع تعارض یک تجربه نسبتاً معمول برای افراد است. برای مثال در مورد کودکی که باید تکلیف ریاضیات را انجام دهد یا اینکه مورد تنبیه واقع شود یا دانش‌آموزی که باید در هنگام امتحان چند روز را علی‌رغم میل باطنی صرف مطالعه نماید یا اینکه مردودشدن در امتحان را بپذیرد ، مشاهده نمود.