آفتاب

واژه نامه های آفتاب

خودکارشدن


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
خودکارشدن

واژه انگلیسی
Automatization

توضیحات
فرایندی که ضمن آن عملی بدون سعی یا هدایت آگاهانه به‌صورت معمول و اتوماتیک درمی‌آید.