آفتاب

واژه نامه های آفتاب

نگارش خودکار


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
نگارش خودکار

واژه انگلیسی
Automatic writing

توضیحات
۱- نوشتنی که فقط با توجه بر محتوا صورت بگیرد نه فرایند واقعی عمل نوشتن ۲- نوشتن در حالی‌که توجه شخص به موضوع کاملاً متفاوت است.