آفتاب

واژه نامه های آفتاب

شنوائی‌سنجی


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
شنوائی‌سنجی

واژه انگلیسی
Audiometry

توضیحات
سنجش ویژگی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های شنوائی ، به‌ویژه دقت شنوائی ، از طریق آزمون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مختلف را شنوائی‌سنجی گویند.