آفتاب

واژه نامه های آفتاب

غیرمعمول ، ناجور ، ناهمگون


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
غیرمعمول ، ناجور ، ناهمگون

واژه انگلیسی
Atypical

توضیحات
۱- در تحلیل‌های آماری ، نمراتی که به‌طور بارز از میزان گرایش مرکزی (معمولاً میانگین) متفاوتند. ۲- در توصیف افراد خاصی که به نوعی با بهنجار فرق دارند ، مثل افراد معلول ، یا کودکان نابغه