آفتاب

واژه نامه های آفتاب

اسناد علیّت


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
اسناد علیّت

واژه انگلیسی
Attribution of causality

توضیحات
به عقیده هایدر (F. Heider) ، این نظریه ، که ادراکات شخص در مورد رفتار دیگران به‌طور عمده تحت تأثیر عللی است که به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌عقیده او رفتار آنها را به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وجود می‌آورد. به‌عبارت دقیق‌تر ، اسناد یا براساس علل شخصی درونی صورت می‌گیرد یا بر پایهٔ عمل خارجی محیط ، یا ترکیب آن‌دو ، یعنی ارزیابی ما از رفتار دیگران براساس مقاصد و انگیزه‌هائی است که درک می‌کنیم. کار "هایدر" اساس مفهومی کلی‌تر را به‌وجود می‌آورد که به " نظریه اسناد" معروف است.