آفتاب

واژه نامه های آفتاب

جذب‌کردن


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
جذب‌کردن

واژه انگلیسی
Attract (to)

توضیحات
۱- خصوصیِّت یک شیء ، فعالیت یا شخص که موجب برانگیخته‌شدن واکنش گرایش در دیگران گردد. ۲- تمایل به نزدیک‌شدن یا گرویدن به سوی یک شیء ، فعالیت یا شخص