آفتاب

واژه نامه های آفتاب

نظریهٔ برانگیختگی


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
نظریهٔ برانگیختگی

واژه انگلیسی
Arousal theory

توضیحات
این باور که فعالیت امواج مغزی از خیلی سریع به خیلی کند متغیر است و برای عملکرد بهینه در هر تکلیف معین نقطه‌ای در بین دو کرانه فوق وجود دارد.