آفتاب

واژه نامه های آفتاب

آزمون استعداد


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
آزمون استعداد

واژه انگلیسی
Aptitude test

توضیحات
- آزمون استعداد ، آزمونی است که برای اندازه‌گیری استعداد انجام‌دادن یک فعالیت ویژه مانند موسیقی ، مهندسی ، مکانیکی یا کار نویسندگی به‌منظور پیش‌بینی شایستگی فرد در آن‌زمینه طراحی شده است. - آزمون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های استعداد ، میزان پیشرفت مورد انتظار افراد را در یک فعالیت خاص پیش‌بینی می‌کند. آزمون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های استعداد تا آنجاکه آموخته‌های گذشته را اندازه می‌گیرند ، به آزمون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های پیشرفت تحصیلی شبیه‌اند ، و تا آنجاکه آموخته‌های غیرعمدی یا برنامه‌ریزی نشده را اندازه می‌گیرند ، از آزمون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های پیشرفت تحصیلی متفاوتند. آزمون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های استعداد ممکن است برای طبقه‌بندی دانش‌آموزان به‌صورت گروه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های همگن برای مقاصد آموزشی ، جداکردن افراد جهت برنامه‌های آموزشی خاص و یا کمک به دانش‌آموزان و راهنمائی آنان در انتخاب رشته‌های که اختمال موفقیت‌شان در آنها بیشتر است به‌کار برده شود. انواع آزمون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های استعداد مشتملند بر: آزمون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ویژه ، کلی و چندگانه. آزمون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ویژه برای سنجش در زمینه‌ای محدود مثلاً استعداد موسیقی است. آزمون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های کلی ، زمینه‌ای وسیع را ارزیابی می‌کند؛ آزمون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های هوشی جزو این گروه شمرده می‌شوند. در آزمون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های چندگانه چندین عامل ارزیابی می‌شود. البته باید توجه نمود که این طبقه‌بندی نسبی است و آزمون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ویژه در واقع معیاری برای سنجش استعداد کلی نیز هست.