آفتاب

واژه نامه های آفتاب

پیش‌تجربه ، ماتقدم ، پیشین


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
پیش‌تجربه ، ماتقدم ، پیشین

واژه انگلیسی
A priori

توضیحات
۱- از علت به معلول پی‌بردن ، از یک تعمیم به مثال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خاص ۲- مقدمی بر تجربه ، بر مبنای فرضیه به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جای تجربه و آزمایش ۳- یک‌نوع استدلال نظری است که درآن ، نتایج معینی از مقدمات یا قضایای عمومی استنباط می‌شود. ۴- آنچه به اصول و مبادی عقلی مستقل از تجربه و مقدم برآن مبتنی است یا آنچه مربوط به اصولی است که درستی آنها را می‌توان بدون توسل به تجربه پذیرفت.