آفتاب

واژه نامه های آفتاب

اپیل (برنامه آموزش و پرورش برای همه در منطقه آسیا و اقیانوسیه)


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
اپیل (برنامه آموزش و پرورش برای همه در منطقه آسیا و اقیانوسیه)

واژه انگلیسی
APPEAL ( the Asia and Pacific Programe of Education for AII)

توضیحات
در پنجمین کنفرانس وزرای آموزش و پرورش در آسیا و اقیانوسیه که در سال ۱۹۸۵ در تایلند تشکیل گردید ، متفقاً در یونسکو تقاضا نمودند که برنامه اپیل را تصویب و ابلاغ کند. این درخواست در همان سال مورد تصویب اجلاس کنفرانس عمومی یونسکو قرار گرفت. لذا متخصصان کشورهای عضو منطقه در ماه مه ۱۹۸۶ گردهم آمدند و برنامه آموزش و پرورش در منطقه آسیا و اقیانوسیه راعملاً آغاز کردند.