آفتاب

واژه نامه های آفتاب

جاذبه ، کشش


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
جاذبه ، کشش

واژه انگلیسی
Appeal

توضیحات
۱- هر عملی که موجب تحریک هیجانات یا تمایل در دیگران می‌نماید. ۲- ارزش یا انگیزه پنهانی در یک پیام یا عمل