آفتاب

واژه نامه های آفتاب

پسین ، ماتأخری ، بعدی ، پس از تجربه


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
پسین ، ماتأخری ، بعدی ، پس از تجربه

واژه انگلیسی
A posterior

توضیحات
۱- از معلول به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌علت پی‌بردن ، از نمونه جزئی به یک تعمیم استقرائی یا استقراء ۲- پس ار تجربه ، بر مبنای مشاهده یا تجربه ۳- رسیدن به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌علت یک رویداد به‌وسیله استدلال قیاسی ، یعنی استنتاج اصول کلی از مشاهده و تعمیم حقایق خاص مشهود ۴- استدلالی است که از حقایق مشهود آغاز می‌شود.