آفتاب

واژه نامه های آفتاب

سلسله‌مراتب اضطراب


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
سلسله‌مراتب اضطراب

واژه انگلیسی
Anxiety hierarchy

توضیحات
اولین مرحلهٔ روش درمانی ولپی (wolpe) به‌نام حساسیت‌زدائی منظم که مستلزم تهیهٔ یک‌رشته تجارب اضطرابی و مرتب‌کردن آنها از تجربه‌ای که بیشترین اضطراب را به‌وجود می‌آورد تا تجربه‌ای که کمترین مقدار اضطراب را موجب می‌شود.