آفتاب

واژه نامه های آفتاب

اضطراب انتظار


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
اضطراب انتظار

واژه انگلیسی
Anticipatory anxiety

توضیحات
در بعضی موارد شخص از پیش‌بینی اتفاقاتی که روی خواهد داد دچار اضطراب می‌گردد. اضطراب قبلش از امتحان یا قبل از عمل جراحی نمونه‌های خوبی از این نوع اضطراب هستند.