آفتاب

واژه نامه های آفتاب

روش پیش‌بینی


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
روش پیش‌بینی

واژه انگلیسی
Anticipation method

توضیحات
۱- روشی برای مطالعه یادگیری زنجیره‌ای که در آن از آزمودنی خواسته می‌شود ، ضمن مرور یک بخش ، در فهرست مربوطه بخش بعدی را حدس بزند (پیش‌بینی نماید). ۲- روشی در تجارب یادگیری کلامی که در آن وقتی آزمودنی قادر به واکنش سریع نباشد راهنمائی می‌شود.