آفتاب

واژه نامه های آفتاب

انسان‌انگاری


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
انسان‌انگاری

واژه انگلیسی
Anthropomorphism = anrhropomorphizing

توضیحات
۱- تمایل به نسبت‌دادن خصوصیات انسانی به گیاهان ، حیوانات ، یا اشیاء بیجان است. گرچه انسان‌انگاری را اغلب با مرحله‌ای اولیه در رشد شناختی به‌نام تفکر پیش‌عملیاتی مربوط می‌دانند ، اما اشتباه است اگر آن را فقط مختص تفکر کودکان بدانیم. بزرگسالان نیز ممکن است گاه تفکری انسان‌انگارانه داشته باشند. ۲- نسبت‌دادن ویژگی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های انسان به حیوان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های غیرانسان