آفتاب

واژه نامه های آفتاب

انسان‌شناسی


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
انسان‌شناسی

واژه انگلیسی
Anthropology

توضیحات
۱- مطالعهٔ انسان به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ویژه در خصایص فرهنگی ، جسمانی ، رسم و روابط اجتماعی ۲- علمی است که انسان درا از لحاظ مشخصات بدنی ، نژادی ، توزیع جغرافیائی و تاریخی ، طبقه‌بندی ، روابط ، محیط فرهنگی و رشد و تکامل اجتماعی مطالعه می‌کند. ۳- انسان‌شناسی را باید دانشی دانست که انسان یا انسانیت را به‌طور کلی مورد مطالعه قرار می‌دهد. از دو قرن پیش به این طرف ، این مفهوم معانی گوناگونی یافته و در تسریع واقعیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هائی متنوع به‌ کار آمده است. قبل از قرن نوزدهم ، تاکید آن بر وحدت ، یکتائی و همچنین جهات ویژه انسان در برابر حیوانات دیگر بود. در اواسط قرن نوزدهم ، در جهات طبیعی نوع انسان و تمایزات جسمانی و روانی بین انسان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها تاکید می‌شد. امروزه می‌توان چهار قلمرو اساسی را در این رشته بازیافت: انسان‌شناسی اجتماعی ، انسان‌شناسی جسمانی ، انسان‌شناسی فرهنگی ، و انسان‌شناسی ساختی