آفتاب

واژه نامه های آفتاب

انسان‌مداری


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
انسان‌مداری

واژه انگلیسی
Anthropocentrism

توضیحات
۱- این فرض که انسان مرکز و مدار جهان است. ۲- مربوط‌ ساختن قانون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های طبیعت به قانون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های حاکم بر ذهن یا عقل انسان. نظام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های فلسفی کانت و هگل نمونه‌های چنین طرز تفکری هستند.