آفتاب

واژه نامه های آفتاب

پیشایندها


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
پیشایندها

واژه انگلیسی
Antecedents

توضیحات
یعنی هر شرایطی که قبل از تدریس و یادگیری وجود داشته و ممکن است به بازده‌های یادگیری مربوط شود. از جمله پیشایندهای مهم می‌توان به موارد زیر اشاره کرد؛ ویژگی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های دانش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آموز ، خصوصیات معلم ، محتوای برنامه درسی ، بافت و زمینهٔ برنامه درسی ، مواد آموزشی ، وضعیت فیزیکی ، سازمان مدرسه و بافت اجتماعی.