آفتاب

واژه نامه های آفتاب

سالانه ، سالیانه ، سالنامه


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
سالانه ، سالیانه ، سالنامه

واژه انگلیسی
Annual

توضیحات
۱- موضوع یا مطلبی که سالی یکبار روی می‌دهد یا بروز می‌کند مثل گزارش سالیانه ۲- کتاب یا نشریه‌ای که سالی یکبار منتشر می‌شود و دارای عناوین و اطلاعات مشابه است مثل سالنامه‌های آماری سازمان ملل متحد