آفتاب

واژه نامه های آفتاب

جان‌گرائی ، جان‌بخشی


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
جان‌گرائی ، جان‌بخشی

واژه انگلیسی
Animism

توضیحات
۱- مکتب فلسفی است که روح را اساس زندگی هر موجود زنده می‌داند ، به بیان دیگر ، معتقد است که روح یا ذهن تأثیر و نفوذ واقعی یا علّی در فعالیت یک موجود زنده دارد. ۲- عقیده به اینکه هر موجودی اعم از جاندار و بیجان دارای زندگی ، احساس ، شعر یا اراده یا به‌طورکلی روح است. ۳- عقیده‌ای که تمامی پدیده‌های طبیعی ، مستقل از وجود فیزیکی ، دارای جان هستند. ۴- عقیده‌ای که بنابر آن تمامی موجودات ذی‌حیات به‌وسیله یک نیروی روحی مجزای از ماده ، تولید شده‌اند. ۵- نسبت‌دادن حیات به اشیاء بی‌‌جان