آفتاب

واژه نامه های آفتاب

مطالعه تحلیلی


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
مطالعه تحلیلی

واژه انگلیسی
Analytical study

توضیحات
۱- فعالیت ذهنی که هرفش تحلیل و تجزیه یک مسئله به مقدمات و عناصر و یا اجزای منطقی آن و آزمایش مفصل آنهاست. ۲- تفکر انتخابی که برای حل یک مسئله انجام می‌گیرد.