آفتاب

واژه نامه های آفتاب

روش تحلیلی


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
روش تحلیلی

واژه انگلیسی
Analytical method

توضیحات
۱- روش بحث و تحقیق است که با تجزیه و تحلیل آغاز می‌‌شود یعنی می‌خواهد مرکب را به واحدهای اولیه‌اش تجزیه کند. ۲- در آموزش و پرورش ، روش تدریس خواندن است به صورت تجزیه کلمه به حروف و جمله به کلمات تشکیل‌دهندهٔ آن یا عناصر آنها که قبلاً آموخته شده‌اند.