آفتاب

واژه نامه های آفتاب

فلسفه تحلیلی یا تحلیل منطقی


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
فلسفه تحلیلی یا تحلیل منطقی

واژه انگلیسی
Analytic philosophy or logical analysis

توضیحات
به کلیه فلسفه‌های معاصر اطلاق می‌شود که نقش و وظیفه اساسی فلسفه را تجزیه و تحلیل منطقی و زبان‌شناختی می‌دانند ، به بیداری و آگاهی کامل در کاربرد مفاهیم تربیتی توصیه می‌کنند. رشد و تکامل ذهنی و اجتماعی فرد را هدف تربیت می‌دانند. در تنظیم برنامه درسی تاکید می‌کنند. مکتب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هائی از قبیل ثبوت‌گرائی منطقی (logical positivism) ، تجربه‌گرائی منطقی (logical empiricism) ، تجربه‌ گرائی علمی ، ذره‌گرائی و عملگرائی نو (Modern progmatism) زیر عنوان فلسفه تحلیلی مورد بحث قرار می‌گیرند و یتگنشنتاین (L. Wittgensten) یکی از معروفترین پیشگامان فلسفه تحلیلی می‌گوید:"فلسفه وظیفه‌ای جز توضیح آنچه می‌دانیم ندارد و این توضیح بدون استفاده از زبان یا کلام غیرممکن است." فیلسوفان تحلیلی اصرار دارند که روش علم باید روش فلسفه باشد؛ و از نظر آنها تمام ارزش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها نسبی هستند و به نیازهای انسان و انسانیت بستگی دارند. به نظر پیروانی این فلسفه بیشتر مشکلات معلمان در درست به‌کار نبردن ربان و درست روشن نبودن ربان است. از پیشروان معروف فلسفه تحلیلی می‌توان این متفکران را نام برد: ۱- مور George Edward Moor ۲-راسل Betrand Russel ۳-ویتگنشتاین Ludwig Wittgenstein ۴-آیر Alfred jules Ayer ۵- رایل Gilbert Ryle ۶- کارناپ R. Carnap