آفتاب

واژه نامه های آفتاب

تجزیه و تحلیل تکالیف یادگیری


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
تجزیه و تحلیل تکالیف یادگیری

واژه انگلیسی
Analysis of learning task

توضیحات
فرایندی که از طریق آن طراح یک سیستم آموزشی می‌تواند هرآنچه را که یادگیرنده باید بیاموزد تا بتواند طبق آنچه در هدف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های آموزشی معین شده است رفتار نماید ، مشخص سازد.